Master Fine ArtDe studie
Opleiding
Master of Arts in Fine Art
Vorm
Voltijd
School
Beeldende kunst
Graad
Master of Arts
Duur
2 jaar
ECTS
120
Type
Master
Taal
Engels
CROHO-code
49114
Locatie(s)
HKU Loods
E-mail
sz@hku.nl

Welkom bij de Master of Fine Art

Ben je kunstenaar, onderzoeker, activist en/of cultureel werker? Heb je een bachelordiploma behaald en ben je geïnteresseerd in eco-socio-culturele contexten? In deze Master ontvouw, verdiep en ontwikkel je culturele, maatschappelijke en/of planetaire participatie en de mogelijkheden ervan.
De studie nodigt uit tot dialoog, ontmoeting en relatie. Onze focus is op het ‘en’ – en niet op het ‘of’, noch op het ‘daarom’ – en wordt gedreven door de urgentie en de toenemende krachten van ecologische, sociale en politieke crises die een onontkoombare uitdaging vormen voor de praktijk van vandaag.

Als team willen we leren ons te oriënteren, weg van het verticale of horizontale, naar het sferische, weg van de gescheiden houding van het oog/de geest naar het lichamelijke, het collectieve, het planetaire. We zijn er zeer mee begaan de problemen, uitdagingen en mogelijkheden van onze tijd bloot te leggen en aan te pakken, en daarbij creatieve krachten te ondersteunen die het leven bevestigen, helen en in stand houden.

‘Cultuur’ en ‘natuur’ zijn geen objectieve, neutrale of waardenvrije begrippen. Ze veranderen voortdurend, ontwikkelen zich, gaan verbindingen aan of verdwijnen, afhankelijk van de meest uiteenlopende factoren, gebeurtenissen en perspectieven. Dit Masterprogramma ondersteunt artistieke onderzoekspraktijken die een bepalende rol hebben in de manier waarop onze opvatting van ‘natuur en cultuur’ kan bijdragen aan een bloeiende solidariteit tussen de hybride samenlevingen op deze aarde.

Als Masterstudent experimenteer je met diverse benaderingen van het artistieke onderzoek dat zich situeert in eco-sociaal-politieke contexten. Je bent gevoelig en kritisch ten aanzien van de sensibiliteiten en effecten van jouw praktijk(en). Door onze open samenwerking, zowel formeel als informeel, en partnerschappen met een reeks internationale en lokale culturele instellingen, vergroten we de mogelijkheden voor contact tussen jou, de kunstacademie en de kunstwereld. Onze aandacht voor geëngageerde, transdisciplinaire samenwerking met de meest uiteenlopende institutionele praktijken helpt bij het begrijpen van jouw artistieke onderzoekspraktijk als een uitdagend en veranderend professioneel veld. We bieden je ook de mogelijkheid je praktijk te (her)positioneren en beter af te stemmen met een passende context voor je werk.

Bezorgd over de veelheid, omvang en reikwijdte van planetaire, koloniale, maatschappelijke, hiërarchische en persoonlijke problemen, moedigen we aan het individualisme en de scheiding van disciplines te overstijgen door samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, wetenschap en cultuur te bevorderen die ondersteunend, inclusief en creatief zijn.

In het kort

 • Een tweejarig voltijds Engelstalig Masterprogramma met een uitgebreid kunstbegrip
 • Diepgaande verkenning van hedendaagse kunstpraktijken en hun eco-sociaal-culturele domeinen
 • Het ontwikkelen, communiceren en delen van standpunten, mogelijkheden en mediatie
 • Focus op een procesmatige dynamiek tussen maken, denken en delen
 • Verkenning van diverse, experimentele en onderling verbonden praktijken, zoals inter-, cross- en transdisciplinariteit, activisme, commoning, community- en worldbuilding enz.
 • Het afstuderen met praktijkgericht artistiek onderzoek en een uitgebreid onderzoeksrapport
 • Voorbereiding op verder onderzoek in de vorm van een PD, PhD, etc.
 • Een internationaal programma, collega's en studieomgeving in een levendig lokaal en hecht cultureel netwerk
 • Hoogwaardig onderwijs, bekroond met de Gouden Medaille door 'EW beste studies 2022', gekozen uit in totaal 2.273 BA- en MA-studies

Hoe weet je of deze Master iets is voor jou?

Deze master Fine Art is het programma voor jou als:

 • Je beschikt over een bachelordiploma en/of al enkele jaren werkt als praktijkbeoefenaar op bachelor-niveau
 • Je een bijdrage wil leveren en/of ervaring hebt in de politieke domeinen van het maken van kunst en kritisch kijkt naar de eco-sociaal-politieke velden van kunst, cultuur(en), hun invloed en effecten
 • Je ervan houdt om te experimenteren met verschillende benaderingen van kunst en aandacht besteedt aan de relaties tussen dingen, gebaren, planten, mensen, uitdrukkingen, dieren, wolken, technologieën en praktijken door te onderzoeken, improvisren en leren door te doen
 • Je je artistieke onderzoekspraktijk wil ontwikkelen in relatie tot de discoursen en methodologieën van het masterprogramma en in samenwerking met de ondersteunende structuren ervan
 • Je aan je eigen praktijk werkt in relatie tot de wereld: je bevraagt jouw praktijk en positioneert jezelf ten opzichte van kapitalistische, extractieve, koloniale, racistische, seksistische, patriachale, normatieve, discriminerende, heteronormatieve, elitaire, chronisch oneerlijke en onrechtvaardige structuren; je probeert alternatieven te ontwikkelen en te integreren in jouw (begrip van) praktijk(en)
 • Jouw praktijken gegenereerd worden door processen van relatie, uitwisseling, actie, maken, bespreken, studeren, onderzoeken en reageren en begrijpt creatief werk als sociaal, politiek en ecologisch gevoelig, aanwezig en actief
 • Je geinteresseerd bent in en uitgedaagd wordt door de institutionele en politiek-culturele context(en) waarin je studeert en werkt
 • Je je gevoeligheden, ideeën en methoden graag deelt met anderen: je graag met en door elkaar denkt en met alles en iedereen samenwerkt; je begrijpt jouw praktijk als collectieve kennisontwikkeling in een gesitueerd, tijd- en plaatsgevoelig solidariteitsnetwerk van mensen, geschiedenissen, technologieën en krachten
 • Jouw praktijk een heroriëntatie zoekt van en vanuit het menselijke is en naar relationaliteit, wederkerigheid en verlevendiging
 • Je je bezig houdt met intergenerationeel denken: je beschouwt kosmologieën, geschiedenissen, erfenissen, referenties, zielsverwachten, leven en dood als onderling verbonden en je begrijpt je praktijk niet als een (nieuwe) kennisproductie, maar als een continu, gesitueerd proces van kennisontwikkeling
 • Met het idee speelt (collectief, inter- en/of transdisciplinair) onderzoek te doen, eventueel in de vorm van een PD of PhD enz.

Waarom kiezen voor de Master Beeldende Kunst aan de HKU?

HKU biedt sinds 2004 een Master Beeldende Kunst aan. Aanvankelijk bekend als MaHKU, werd het programma in september 2017 herzien en bestaat het sinds 2018 als de veelgeprezen tweejarige HKU Master of Art.

Het is een veeleisend, veelzijdig en gevarieerd programma, bestaande uit:
 • cursussen
 • seminaries
 • workshops van korte en lange duur
 • begeleide luister-, wandel- en kooksessies
 • gemeenschappelijke maaltijden
 • open samenwerkingen met andere scholen, faculteiten en opleidingen binnen HKU
 • hechte samenwerkingen met lokale, nationale en internationale culturele instellingen, collectieven en gemeenschappen in Utrecht en elders (Casco Art Institute, BAK, puntWG etc.)
 • face-to-face gesprekken, groepssessies en discussies
 • tutorials
 • try-outs, repetities en feedback-/feedforward-sessies
 • studies in materiële betrokkenheid
 • sound studies
 • curatoriaal denken
 • educatieve experimenten
 • samen de studie (mede vormgeven)
 • scherpe aandacht voor praktijk als onderzoek en onderzoek als praktijk
 • trips, reizen en excursies
 • alumninetwerken, ondersteunende structuren en evenementen
 • enz.

Bovendien is het masterprogramma in uitwisseling met het zusterprogramma HKU Master of Scenography. We bieden gezamenlijke programma's en verschillende kunstenaars, culturele werkers, activisten, curatoren, ontwerpers en theoretici delen hun kennis, perspectieven en manieren van werken met beide masterprogramma's.

 

De cursus in Cijfers

Gekozen uit in totaal 2.273 BA- en MA-opleidingen, is de HKU Master of Art in 2022 bekroond met de Gouden Medaille van 'EW beste studies 2022'.

Wil je weten hoe de Master of Fine Art scoort ten opzichte van andere opleidingen? Ga naar Studie in Cijfers

Master Fine ArtWat leer je in dit programma?
Master Fine Art

Wat leer je in dit programma?

In het Master Fine Art-programma experimenteer je met artistieke onderzoeks-benaderingen die zich situeren in eco-sociaal-culturele domeinen. Je zet je praktijk(en) betrokken en kritisch in voor en binnen complexe maatschappelijke vraagstukken:

 • Hoe (her)overweeg je samen de geschiedenis, percepties, effecten, engagementen en mogelijke impact van 'kunst'?
 • Hoe leiden artistieke praktijken tot een ontkoppeling van vooraf gedefinieerde of versteende gewoonten, patronen en manieren van relaties tussen dingen, ideeën, mensen en het levende?
 • Hoe kunnen ze leiden tot het blootleggen van dynamieken en onderlinge verbindingen waarop de planeet weer kan gedijen?
 • Hoe te focussen op wat belangrijk is?
 • Hoe sluit jouw praktijk aan bij de brandende ecologische, sociale en politieke strijd van vandaag?
 • Wat beïnvloedt de publieke perceptie? Hoe creëer je perspectieven?
 • Welke ervaringen zijn vluchtig en verdwijnen, welke ankeren zich?
 • Hoe communiceren?
 • Hoe kan je de artistieke onderzoekspraktijk wijden aan verschil, gemeenschap en leven?
 • Wat leren gesitueerde feministische, queer, de-koloniale, postkoloniale, zwarte, inheemse, gehandicapten-, geluids-, poëtische enz. studies en hun praktijken?
 • Hoe experimenteer je met contexten, condities en omstandigheden van ordeningensystemen?
 • Hoe hou je intuïtie en imaginatie levend en richtinggevend?

Drie onderdelen

Het masterprogramma Fine Art-programma bestaat uit een interactieve dynamiek tussen drie onderdelen:
 • Laat de leerlingen kennismaken met een uitgebreider begrip van maken, met inbegrip van vele mogelijke vormen van productie en samenwerking, die verder gaan dan louter focussen op vaardigheden gebaseerde methodesn. Make betekent hier ook ongedaan maken en impliceert een geletterdheid ten aanzien van het procesgerichte, het materiële, het relationele en het sociaal-eco-politieke als belangrijke dimensies binnen de artistieke praktijk. In collectieve lessen en individuele tutorials initiëren, delen en ontmoeten de studenten diverse maakprocessen, wat een verschuiving van bestaande opvattingen over maken mogelijk maakt. Door dit te doen bevorderen leerlingen bewustzijn en gevoeligheid voor de verschillende temporaliteiten, ruimtelijke omgevingen en historische contexten, in die we leven en ontwikkelen vitale sensoren van het (on)maken.
 • Onderzoekt de dialoog in al zijn vormen en variaties, met bomen, collega's, boeken, water, artikelen, geschiedenissen, zielsverwanten, disciplines, tradities en jezelf, vanuit de overtuiging dat dit nuttig, zo niet noodzakelijk is, voor politiek bewust en geëngageerd artistieke onderzoekspraktijken die zich weiden aan vragen van planetaire urgentie. Deze op onderzoek gebaseerde lijn richt zich niet op kennisproductie, maar op kennisontwikkeling, dat wil zeggen op voortdurende, inspirerende, bemoedigende en avontuurlijke manieren van samen-denken-samen.
 • Benadrukt de verschillende dimensies en niveaus van met elkaar delen in een veelheid aan vormen: we delen ruimtes, tijden, verhalen, ervaringen, ideeën, objecten, voedsel, talen, liedjes, zintuigen, attitudes, gevoeligheden, onze emoties, gelach, tranen en stiltes... In eerste instantie is delen de poging om energie te steken in het samenzijn en aandacht te schenken aan relationele en affectieve ecologieën. Delen betekent de ruimte leren geven, nemen en vasthouden voor zichzelf en elkaar; het betekent zowel zich uiten als luisteren. Zich afstemmen met elkaar en de ruimte helpt het eigen denken en doen op elk punt in het werkproces te activeren, visualiseren, verwoorden en bevragen: delen is hier het open proces dat onverwachte ontmoetingen, inspiraties en diepere inzichten mogelijk maakt.
Met de interactieve dynamiek tussen deze drie onderdelen streven we ernaar een procesmatige geletterdheid te ontwikkelen met betrekking tot mogelijke manieren, dynamieken en contexten van de onderlinge relaties tussen maken, denken, delen en niet-weten. Het omvat ook het ontrafelen van de politiek van de onderzoekspraktijk zelf en de modaliteiten waarin deze (kan) plaatsvinden. In die zin is het Master of Art-programma een voortdurende oefening in het activeren van infrastructuren: wat zijn vriendelijke omgevingen voor natuur-culturele velden om transformatie mogelijk te maken, om ruimte te geven aan vormen van samenzijn die zich verzetten tegen en breken met gevestigde hiërarchieën? Hoe dragen praktische, affectieve en visionaire onderzoeksactiviteiten op bij aan een samenleven voor allen? Hoe kunnen we met onze praktijken, bewegingen en gebaren zorgen voor elkaar, zowel voor het menselijke als ook voor het meer-dan-menselijke?

De opleiding wordt in het Engels gegeven, maar er worden vele talen gesproken onder studenten en medewerkers.

Semester 1

Ontwikkelen artistieke praktijk en onderzoek

Je reageert op en werkt met de input, samenwerkingsmethodologieën en ondersteunende structuren vanuit de master.


Artistic writing

Je maakt kennis met allerlei theoretische discoursen.

Semester 2

Ontwikkelen artistieke praktijk en onderzoek

Je houdt je bezig met allerlei transmediale en collaboratieve kunstvormen.

Artistic writing & it's diverse forms

Je focust je op de analyse en productie van onderzoeksconcepten.

Semester 3

In het derde semester ligt de focus op curatoriële reflectie. Je zoekt geschikte manieren om je werk te delen, te presenteren en te verspreiden.

Onderzoeksrapport 1

Je ontwikkelt een kritische houding tegenover het huidige artistieke debat.

Semester 4

Je sluit de studie af met het publiek maken van je eigen werk.

Onderzoeksrapport 2

Je rond het onderzoeksrapport af.

Docenten/Gastdocenten/Bak Fellows/Partners

Hier vindt u de biografieën van de MAFA-docenten 2023/2024.
 • 2023/2024

  Tiong Ang
  Christina della Giustina
  Nuraini Juliastuti
  Annette Krauss
  Katia Krupennikovà
  Falke Pisano
  Domeniek Ruyters
  Henk Slagers

  Tutor:
  Manju Sharma

 • 2022/2023

  Nikos Doulos
  Aline Hernandez
  Maria Hlavajova
  Nancy Jouwe
  Ieneke Kastelein
  Marianna Takou
  Rolando Vazquez
  Friso Wiersum
  Bart Witte
 • 2023/2024

  Gerardo Gomez Tonda
  Minsun Kim
  Julia Petryshena
  Vlada Predelina
  Meshkat Talebi
  Victoria de la Torre
  Karen Vantvelt
  Chun Yao
 • 2022/2023

  Tiong Ang
  Christina della Giustina
  Annette Krauss
  Katia Krupennikovà
  Falke Pisano
  Domeniek Ruyters
  Henk Slagers

  Tutor:
  Manju Sharma

 • 2022/2023

  Clara Amaral
  Katayoon Arian
  Aster Arribas
  Clara Balaguer
  Keerthi Basavarajaiah
  Alexis Blake
  Edwina Brennan
  Staci Bu Shea
  Alice Creischer
  Giulia Damiani
  Marianna Dobkowska
  Nikos Doulos
  Sven Engels
  Kateryna Filyuk
  Iliana Fokianaki
  Nikkie Guzman
  Ola Hassanian
  Femke Herregraven
  Mathias Heyden
  Maria Hlavajova
  Nancy Jouwe
  Nuraini Juliastuti
  Alevtina Kakhidze
  Ieneke Kastelein
  Asia Komarova en Txell Blanco / Travelling Farm Museum
  Masha Krasnova-Shabaeva
  Taylor Lemelle
  Sanne Oorthuizen
  Övül Durmusoglu
  Natalia Papeava
  Ilse van Rijn
  Michael van Rosmalen
  Marianna Takou
  Rolando Vazquez
  Friso Wiersum
  Bart Witte

 • 2022/2023

  Francisco Baquerizo
  Katayoon Barzegar
  Cara Farnan
  Gerardo Gomez Tonda
  Carina Jansen
  Parvaneh Karim
  Minsun Kim
  Angelina Kumar
  Giorgia Lafaso
  Eliisa Loukola
  Ming LoYuen
  Harriet Morley
  Julia Petryshena
  Victoria de la Torre
  Karen Vantvelt
  Chun Yao
  Julia Yu
  Jinxiao Zhou

Master Fine ArtWat maak je
Master Fine Art

Wat maak je bij ons?

Wat ga je doen in dit programma?

Kijk en ervaar het examenwerk van studenten tijdens Exposure 2020, 2021, 2022, 2023. En scroll op Instagram door de artistieke uitingen en samenwerkingen die voortkomen uit het masterprogramma:

MAFA-gemeenschap

De duurzame verbinding, wederzijdse zorg en hechte samenwerking met zijn alumni is een belangrijk kenmerk van dit masterprogramma. Samen met het hele netwerk, bestaande uit huidige studenten en alumni, ontwikkelt het team van de Master of Art formats voor bijeenkomsten, uitwisseling en wederzijdse ondersteuning die verder gaan dan de tweejarige studie. Het initiatief Mutual Support Platform MSP, dat door studenten, docenten en alumni is opgericht, komt regelmatig bijeen om samen te werken aan projecten die voortkomen uit de behoeften van deze groeiende groep betrokkenen. Deze bijeenkomsten omvatten het delen van artistieke praktijken, het uitwisselen van levens- en werkervaring, het peer reviewen van financieringsvoorstellen, het ontwikkelen van alternatieve economieën, enz. Regelmatig presenteren en delen alumni en/of MSP hun ervaringen en gezamenlijk werk in het HKU-Alumni-Café tijdens de HKU Open Dag en op andere publieke gelegenheden.

Als je aan de HKU Master Beeldende Kunst hebt gestudeerd en (opnieuw) verbinding wilt maken, schrijf dan een e-mail naar ma.fineart@hku.nl

Beroepen

Wat zijn je mogelijkheden als je afgestudeerd bent? Er zijn talloze mogelijkheden, waaronder:

 • het starten of voortzetten van een (collaboratieve) artistieke, curatoriële, en/of politiek geëngageerde onderzoekspraktijk
 • werken als kunstenaar in collaboratieve, transdisciplinaire onderzoekssettings
 • doorgaan met verdere studies, zoals phD, PD etc.
 • docent, tutor, redacteur, organisator, mediator enz. worden
 • een combinatie van (een deel van) het bovenstaande
 • enz.

Werkruimtes

Locatie: HKU Loodsgebouw.
De Master Beeldende Kunst is gevestigd in HKU De Loods, een unieke ruime locatie in een voormalig opslaggebouw.
Master Fine ArtActueel
Master Fine Art

Wat speelt er

Master Fine ArtAanmelden en toelating
Master Fine Art

Aanmelden en toelating

Aanmelden en toelating

Je kunt je aanmelden voor de masteropleiding Fine Art als je afgestudeerd bent met een bachelordiploma of als je enkele jaren werkzaam bent als praktijkbeoefenaar op bachelorniveau. Het programma wordt in het Engels gegeven.

Toelatingsgegevens 2024

De uploaddeadlines zijn:

 • 7 februari 2024
 • 3 april 2024
 • 5 juni 2024 (alleen voor kandidaten uit EU/EEA landen!)

We raden je ten zeerste aan om je tijdig aan te melden, zodat je voldoende tijd hebt om een eventueel visum, huisvesting, uitrusting en geldzaken aan te vragen, te plannen en te regelen.

Meer informatie?

Voor de volledige aanmeldings- en toelatingsinformatie in het Engels, klik hier.

Studiekosten

HKU kent verschillende collegegeldtarieven: wettelijk en instellingscollegegeld. Afhankelijk van jouw situatie betaal je wettelijk of instellingscollegegeld.

Wil je weten wat je straks moet betalen? Raadpleeg onze Collegegeldwizard!

 • Een laptop of computer is essentieel.

Wil je meer weten?

Bekijk dan eerst de veelgestelde vragen. Kom je er nog niet uit? Neem dan contact op met Servicebalie Studentenzaken. Zij helpen je met vragen over (bijna) alles wat met studeren aan HKU te maken heeft.

Contact