Diversiteit en Inclusie

De missie van HKU om een inclusieve leer- en werkomgeving te zijn geven we samen vorm.
Je welkom en thuis voelen, gezien en gehoord worden vanuit een basis van gelijkwaardigheid: bij HKU spannen we ons hiervoor in. Inclusie is voor iedereen, ongeacht gender, etnische achtergrond, seksuele oriƫntatie, functiebeperking, leeftijd of neurodivergentie. We willen ruimte geven aan een nieuwe generatie makers met voor iedereen gelijke kansen om bij HKU de creatieve professional te worden die ze willen zijn.

Wat we doen

Diversiteit en Inclusie is een van de beleidsaccenten (lichtpunten) van HKU. Dat betekent dat het thema als een rode draad door onze activiteiten loopt. HKU kent een projectleider Diversiteit en Inclusie: Ronen Abas. Hij ontwikkelt beleid en werkt aan de verankering ervan in de organisatie. Ook begeleidt, ondersteunt en verbindt hij mensen en initiatieven in de organisatie, zodat het thema handen en voeten krijgt.

Leren

Leren is een belangrijke pijler van de Diversiteit en Inclusie binnen HKU. Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan en actief te participeren in het vormgeven aan een inclusieve leer- en werkomgeving. Bewustwording staat hierin centraal. Van en met elkaar leren doen we op verschillende manieren:

 • Communities
  HKU kent twee communities: de Learning Community Diversiteit & Inclusie en de studenten Community of Practice. De Learning Community bestaat uit medewerkers van HKU. Zij zijn aanspreekpunt voor studenten, medewerkers en directie rondom D&I in de HKU-schools en op de locaties. Het is een overlegorgaan voor het D&I beleid dat binnen HKU ontwikkeld wordt.
  De studenten Community of Practice draagt bij aan het gesprek en de D&I ontwikkelingen vanuit het studentperspectief. Beide communities delen kennis en ervaring en geven gevraagd en ongevraagd advies.

  Naast deze twee communities zijn er ook student-initiatieven binnen HKU, zoals #Include en Speak Up Now. Zij zijn actief binnen een van de schools of werken school-overstijgend. Op verschillende manieren zetten zij onderwerpen binnen het thema D&I op de agenda.

 • Aansluiten bij maatschappelijke kalender
  We verzorgen eigen activiteiten voor studenten en medewerkers van HKU op momenten die raken aan het thema Diversiteit & Inclusie. Zo vieren we ieder jaar o.a. Paarse Vrijdag, Internationale Vrouwendag en Keti Koti.

 • Trainingen voor medewerkers
  Om daadwerkelijk een inclusieve leer- en werkomgeving te zijn, is een lerende houding nodig van onze medewerkers. We bieden hen daarom trainingen, waarin ze kunnen ontdekken hoe je de diverse wereld waarin we leven kan benaderen. Ook komt diversiteit en inclusie terug in de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid, de cursus die HKU aanbiedt aan startend docenten.

Studentenwerk

Ook onder studenten leeft het thema Diversiteit en Inclusie. Zij maken regelmatig prachtig werk dat voortkomt uit persoonlijke ervaringen of betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen. Hieronder vind je hier voorbeelden van.

Trajecten en projecten

Ook via concrete trajecten en projecten gaan we actief aan de slag om diversiteit en inclusie binnen HKU te bevorderen. Denk hierbij aan:
 • Traject voor instroom van nieuwe studenten uit doelgroepen waaronder HKU op dit moment nog minder bekend is. Door HKU bekend bij en toegankelijk te maken voor nieuwe en diverse doelgroepen boren we nieuw talent aan.
 • Traject voor diversiteit in het docenten- en medewerkersbestand. Meerstemmingheid is een belangrijk aspect van de HKU-cultuur. Een diversiteit van perspectieven, culturen, kennis en ervaringen onder onze medewerkers betekent meer creativiteit en innovatie in de werkomgeving en het onderwijs van HKU.
 • In ontwikkeling: voorzieningen en ondersteuning voor eerstegeneratiestudenten.
 • In ontwikkeling: Inclusieve Taal Toolbox voor studenten en docenten. Hoe ga je om met taal in de klas en met elkaar?

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek zijn er aan aantal projecten die raken aan het thema Diversiteit en Inclusie. Bekijk ze hieronder:

Diversiteit binnen HKU

Werken aan het thema Diversiteit en Inclusie binnen HKU raakt vaak de dagelijkse praktijk van studenten, docenten en medewerkers. We kunnen nog veel stappen zetten en we leren iedere dag. De verhalen hieronder van drie studenten met een functiebeperking laten ons zien wat een inclusieve omgeving nu eigenlijk inhoudt en wat het voor mensen betekent.

Een veilige en inclusieve werkomgeving

Naast divers en inclusief, wil HKU ook een veilige studeer- en werkomgeving bieden, waarin studenten en medewerkers zich met goede omgangsvormen tot elkaar verhouden. Medewerkers die bij HKU geconfronteerd worden met ongewenste omgangsvormen kunnen terecht bij een van de vertrouwenspersonen van HKU. Daarnaast kent HKU een gedragscode: hierin staat beschreven wat we van elkaar verwachten, welk gedrag gewenst en ongewenst is en wat je kunt doen als je grensoverschrijdend gedrag ervaart of te maken krijgt met een integriteitsschending. HKU heeft in- en externe vertrouwenspersonen en een ombudsman.

Daarnaast werkt HKU in overeenstemming met de Code Diversiteit en Inclusie die voor de culturele sector is ontwikkeld.

HKU is ook een deelnemer aan PACT Utrecht en Werkgroep VN-verdrag HO. HKU heeft ook bijgedragen aan samenwerkingsverbanden met o.a. de Hogeschool Utrecht (project Spelen met Identiteiten) en Universiteit voor Humanistiek (Meaningful Artistic Research).

Meer weten over het lichtpunt Diversiteit en Inclusie binnen HKU? Neem contact op via ronen.abas@hku.nl