Statuten en Reglementen

HKU houdt zich aan de Branchecode Governance van de Vereniging Hogescholen. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de onderwijssector.

Het bestuur van HKU is ingericht volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Op basis van de Branchecode Governance is het College van Bestuur verantwoordelijk voor het bestuur van HKU.

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen betaald volgens de richtlijnen van de branchecode. Dit is terug te lezen in het financieel jaarverslag.

Statuten
Bestuurs- en beheersreglement

Goed bestuur

HKU streeft naar een goed onderwijsbestuur. De principes van zijn vastgelegd in de Branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen. Wil je meer informatie over de reglementen?

Bekijk de Branchecode goed bestuur

Klokkenluidersregeling

HKU kent een klokkenluidersregeling voor het melden van misstanden.

Bekijk de regeling

Integriteitscode

Elke medewerker wordt geacht gedrag achterwege te laten dat afbreuk doet aan zijn of haar integriteit en/of de integriteit van de hogeschool. Dat betekent dat elke medewerker een inschatting moet maken van eigen en andermans kwetsbaarheden en integriteitsrisico’s moet vermijden.

Lees hier de volledige Integriteitscode