Statuten en Reglementen

HKU houdt zich aan de Branchecode Governance van de Vereniging Hogescholen. Dit is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de onderwijssector.

Het bestuur van HKU is ingericht volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Op basis van de Branchecode Governance is het College van Bestuur verantwoordelijk voor het bestuur van HKU.

Het CvB legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht krijgen betaald volgens de richtlijnen van de branchecode. Dit is terug te lezen in het financieel jaarverslag.

Statuten
Bestuurs- en beheersreglement

Goed bestuur

HKU streeft naar een goed onderwijsbestuur. De principes van zijn vastgelegd in de Branchecode goed bestuur van de Vereniging Hogescholen. Wil je meer informatie over de reglementen?

Bekijk de Branchecode goed bestuur

Sociale veiligheid

HKU wil een veilige omgeving bieden, waarin studenten en medewerkers respectvol met elkaar omgaan en kunnen leren en werken in een prettige en productieve studie- en werksfeer.

Professionele gedragsnormen zijn daarbij cruciaal. We vinden (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie, racisme, en pesten daar niet bij passen en ontoelaatbaar. HKU heeft een Gedragscode en een Reglement ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen.

De Gedragscode maakt onderdeel uit van het beleid van HKU op het gebied van sociale veiligheid. Meldingen over grensoverschrijdend gedrag neemt HKU serieus. Studenten en medewerkers kunnen terecht bij een van de vier vertrouwenspersonen. Zij zijn het aanspreekpunt voor iedereen die in zijn of haar studie of werksituatie te maken heeft (gehad) met ongewenst gedrag.

Studenten kunnen zich ook wenden tot de studentendecanen, die zo nodig kunnen doorverwijzen. Ook werken we met extra inzet aan een meer diverse en inclusieve hogeschool met een actieplan Diversiteit en Inclusie.

Gender Equality Plan

Als onderdeel van de voortdurende inspanningen van de Europese Commissie op het gebied van gendergelijkheid schrijft de strategie voor gendergelijkheid voor dat organisaties die deelnemen aan het kaderprogramma Horizon Europa een institutioneel plan voor gendergelijkheid moeten hebben. HKU beschikt over een ambitieus Diversiteit & Inclusie plan en het hieronder geschetste plan voor gendergelijkheid is een welkome aanvulling op deze bestaande beleidscontext.

Bekijk plan

Klokkenluidersregeling

HKU kent een klokkenluidersregeling voor het melden van misstanden.

Bekijk de regeling

Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit

Het onderzoek dat plaatsvindt binnen HKU voldoet aan de normen van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. Deze code is van toepassing op zowel fundamenteel als toegepast en praktijkgericht onderzoek en sluit aan bij internationale ontwikkelingen.

Lees de gedragscode wetenschappelijke integriteit