SPRONG Subsidie voor Creating Cultures of Care

  • 21 december 2022

Het regieorgaan SIA ondersteunt Creating Cultures of Care de komende acht jaar met een miljoen per vier jaar met een zogeheten SPRONG subsidie. Deze subsidie helpt hogescholen om samen te werken en om de kwaliteit en inrichting van het onderzoek te versterken.

SPRONG Subsidie voor Creating Cultures of Care

In de samenwerking Creating Cultures of Care trekken negen lectoraten van HKU, Hanzehogeschool, Fontys Hogescholen en Hogeschool Utrecht samen op met de Universiteit voor Humanistiek en UMC Utrecht op het gebied van zorg en samenleven.

Toenemende gezondheidsverschillen, kansenongelijkheid en structurele arbeidstekorten tonen dat goede zorg niet vanzelfsprekend is en dat zorgdragen voor elkaar steeds belangrijker wordt. Door dit maatschappelijke vraagstuk vanuit het perspectief van de kunsten en de kracht van ontwerp te benaderen leidt dat tot vernieuwende inzichten en verbeteringen. HKU Collegevoorzitter Heleen Jumelet: ‘Wij richten ons met het lichtpunt ‘De Kunst van Zorg en Welzijn’ op de unieke bijdrage die ons kunstonderwijs en -onderzoek hieraan kunnen leveren. Daarom hebben we ook als HKU het initiatief voor deze SPRONG-aanvraag genomen. Kunst draagt bij aan welbevinden van individuele mensen en de samenleving. En de kracht van ontwerpers zit in het kunnen inleven en verbeelden van ervaringen.'

Niet voor de ander, maar met elkaar

In Creating Cultures of Care werken kunstenaars, zorg- en welzijnsprofessionals, beleidsmakers, patiënten, inwoners en studenten, samen via Care Labs in de praktijk van het ziekenhuis of de wijk aan nieuwe concepten en praktijken van zorg of zorgzaamheid. Om samen te kunnen bijdragen aan veranderingen in zorg en welzijn en in de kunsten. Zo zijn er al projecten die zich richten op de bevordering van positieve gezondheid in de wijk door cultuurparticipatie, het schrijven van dialogen voor sociale robots in de zorg voor mensen met dementie, het verbeteren van de beeldvorming over en door dakloze jongeren, het ontwerpen van ontmoetingen in de ouderenzorg door verbeelding, muzikale interventies in het ziekenhuis en co-creatie van kunstenaars en terminale patiënten vanuit het eigen levensverhaal van de patiënt.

Open kennisnetwerk

Deze subsidie biedt de ruimte om deze projecten te verbinden en te verdiepen, om de beweging richting een zorgzame samenleving te stimuleren, om kennis over vakgebieden heen te combineren in een open kennisnetwerk. HKU-kwartiermaker De Kunst van Zorg en Welzijn, Gjilke Keuning: 'Ontwerpers en kunstenaars zijn steeds vaker de katalysator in zorgvraagstukken door ons open te stellen en met andere ogen te kijken. Tegelijkertijd brengt de zorg nieuwe perspectieven naar onze kunstpraktijk. Samen creëren we een nieuwe plek voor het toelaten van onzekerheid en dwalen. Deze tussenruimte en ontmoeting is nodig om veranderingen in gang te zetten.'

Vernieuwend onderwijs

Door de natuurlijke samenhang en wederkerigheid tussen het onderwijs en praktijkgericht onderzoek, heeft ook leren een belangrijke rol in het netwerk. Dit om een ander type (toekomstige) professionals op te kunnen leiden, zowel in het regulier onderwijs als in aanbod voor professionals. Creating Cultures of Care stimuleert en faciliteert meer samenwerking tussen het kunstonderwijs en het zorgonderwijs, en het zal ook leiden tot gezamenlijk discipline overstijgend (maak)onderwijs.