Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur (CvB) van HKU. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de Raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de hogeschool en de gang van zaken binnen de hogeschool.

CMR

Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle schools en de ondersteunende organisatie, vormen de Centrale Medezeggenschapsraad. Elk jaar vinden er verkiezingen plaats.

De CMR vergadert 25 keer per jaar, waarvan 7 keer met het College van Bestuur. De CMR overlegt met het College van Bestuur over het centrale beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiƫn, personeel en organisatie. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de CMR instemmingsrecht.

Wil je een vergadering bijwonen of een agendapunt aandragen neem dan contact op via cmr@hku.nl.

Opleidingscommissies

Op schoolniveau verloopt advies en inspraak via de opleidingscommissies. Zij hebben als belangrijkste taak te adviseren over het bevorderen en waarborgen van de kwaliteit van de opleidingen. HKU heeft tien opleidingscommissies, die elk ongeveer acht keer per (onderwijs)jaar bij elkaar komen om te vergaderen.