Medezeggenschap

De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten richting het College van Bestuur (CvB) van HKU. Als vaste gesprekspartner van het bestuur levert de Raad een belangrijke bijdrage aan de koers van de hogeschool en de gang van zaken binnen de hogeschool.
Twaalf personeelsleden en twaalf studentleden, afkomstig van alle schools en de ondersteunende organisatie, vormen de Centrale Medezeggenschapsraad. Elk jaar vinden er verkiezingen plaats.

De CMR vergadert 25 keer per jaar, waarvan 7 keer met het College van Bestuur. De CMR overlegt met het College van Bestuur over het centrale beleid op het gebied van onderwijs, onderzoek, financiën, personeel en organisatie. De raad adviseert het CvB gevraagd en ongevraagd. Voor bepaalde zaken, zoals de hoofdlijnen van de begroting, heeft de CMR instemmingsrecht.

Wil je een vergadering bijwonen of een agendapunt aandragen neem dan contact op via cmr@hku.nl.

Agenda’s, verslagen en bijbehorende stukken staan op de algemene, interne CMR-pagina studentportal.hku.nl/cmr (inloggen alleen met hku e-mailadres).