HKU

Kwaliteitszorg is binnen HKU een integraal onderdeel van de onderwijs- en onderzoeksontwikkeling.

Kwaliteitszorg

Opleidingen houden zichzelf continu tegen het licht, voeren gesprekken met het werkveld en met alumni, onderhouden contacten met collega’s in binnen- en buitenland en organiseren evaluaties onder studenten en docenten.

Daarnaast worden ook de processen binnen schools die van belang zijn voor de onderwijs- en onderzoeksondersteuning scherp in de gaten gehouden en waar nodig bijgesteld. Tevens wordt er veel aandacht besteed aan deskundigheidsbevordering bij docenten en ondersteunende medewerkers. Ook de bijdragen van de lectoraten aan het onderwijs worden kritisch bekeken. Zo ontstaat een continue cyclus van verbetering die alle facetten van de onderwijspraktijk beslaat.


Wat betreft de externe verantwoording van het onderwijs heeft HKU te maken met het Nederlandse accreditatiestelsel van de NVAO. Alle HKU opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO.


Voor de externe verantwoording van het kwaliteitszorg onderzoek heeft HKU te maken met het kwaliteitszorgstelsel voor onderzoek aan hogescholen. Dat stelsel is gebaseerd op het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO).

Opleidingsaccreditaties

Alle opleidingen van alle hogescholen en universiteiten worden één maal per 6 jaar geaccrediteerd. Accreditatie is een keurmerk van de overheid dat tot uitdrukking brengt dat de kwaliteit van het onderwijs door de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief is beoordeeld. Accreditatie is van belang omdat zo komt vast te staan of een opleiding voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van o.a. studeerbaarheid, niveau van de opleiding, onderwijsprogramma, niveau van toetsing en het niveau van het afstudeerwerk. De NVAO stelt dit vast op basis van peer review, waarbij een auditpanel bestaande uit extern deskundigen de kwaliteit van de opleiding beoordeelt.

Ontwikkelgesprekken

Als onderdeel van het accreditatietraject voeren opleidingen een zogenoemd ‘ontwikkelgesprek' met (leden van) het auditpanel. In het ontwikkelgesprek komen mogelijke verbeteringen vanuit een ontwikkelperspectief aan de orde. Het ontwikkelgesprek maakt geen deel uit van de beoordeling, noch van de rapportage die daarover aangeboden wordt aan NVAO. Opleidingen publiceren zelf de hoofdlijnen en conclusies van dit gesprek.