HKU

De Branchecode Governance van de Vereniging Hogescholen is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de onderwijssector. HKU conformeert zich aan deze richtlijnen.

De bestuursstructuur van HKU is vastgelegd middels reglementen die van deze pagina zijn te downloaden.

Bestuur en Raad van Toezicht:

Het bestuur van HKU is ingericht conform de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek en volgt de Branchecode Governance Hogescholen (HBO-raad, 2006). Het College van Bestuur is belast met het besturen van HKU onder verantwoording aan de Raad van Toezicht. Bij de bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur volgt HKU de Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen respectievelijk de Uitwerking bezoldiging bestuurders hogescholen zoals opgesteld door de Haygroup en vastgesteld door de HBO-raad. De bezoldigingen zijn opgenomen in het financieel jaarverslag.

Reglementen, kader,rooster, arbeidsovereenkomst

De volgende HKU reglementen zijn terug te vinden op studentportal.hku.nl/reglementen onder Bestuur en organisatie

• Statuten van de stichting HKU
• Bestuurs- en beheersreglement
• Reglement Raad van Toezicht
• Rooster van aftreden Raad van Toezicht

• Medezeggenschapsreglement
• Huishoudelijk Reglement Opleidingscommissies
• Huishoudelijk Reglement Werkveldcommissies

Overige reglementen HKU

De volgende HKU reglementen zijn terug te vinden op studentportal.hku.nl/reglementen onder Beroep en geschil
• Geschillenregeling
• Reglement goede gang van zaken
• Reglement ter voorkoming en bestrijding van ongewenste omgangsvormen
• Reglement College v. Beroep voor Examens
• Klokkenluidersregeling

Onder Gedrag
• Integriteitscode
• Regeling alcohol en verdovende middelen.

Onder Inschrijving
• Reglement inschrijving
• Studentenstatuut
• Cursistenstatuut

Op deze pagina zijn ook Regels voor Examencommissies terug te vinden.

Branchecode Governance van de Vereniging Hogescholen