HKU

Over het studieprogramma

Het programma van de Master Kunsteducatie biedt een sterke verdieping op het gebied van interdisciplinariteit.

Daarnaast kent het programma een toekomstgerichte oriëntatie o.a. door aandacht voor creativiteit, diversiteit, ludodidactiek en duurzaamheid. Je levert bijdragen aan educatieve vernieuwingen in en buiten het (kunst)onderwijs.


Via ontwerponderzoek en projecten houd je je bezig met actuele thema's als ludodidactiek, duurzaamheid en interculturaliteit. Je verdiept je kennis over ontwikkelingen in het werkveld en leert af te stemmen op actuele vragen van onderwijsinstellingen, centra voor de kunsten, kunstorganisaties en overheidsinstellingen.

In de opleiding is gezocht naar een balans tussen programmagestuurd en studentgestuurd onderwijs. Je leert om vraagstukken vanuit artistiek en pedagogisch perspectief te onderzoeken, je ontwikkelt persoonlijk leiderschap en een ondernemende attitude.


Projecten

Elk semester staat één project centraal:

Project 1 – Management van Interdisciplinaire Maakprocessen
Dit project wordt verzorgd in samenwerking met de Lectoraten Performatieve Maakprocessen en Kunst & Professionalisering. Aan de hand van modellen uit de creativiteitstheorie analyseer je interdisciplinaire kunstpraktijken. Aan de hand van theorieën en modellen uit de didactiek, interculturele studies en innovatiemanagement onderzoek je hoe je interdisciplinaire maakprocessen kunt sturen. Je bestudeert literatuur, doet experimenten, en observeert en interviewt kunstenaars en docenten in de praktijk. Deze ervaring pas je toe in je eigen beroepspraktijk.

Project 2 – Kunsteducatie en Engagement
Het tweede project is gericht op de actuele context van (kunst)educatie. Je onderzoekt de consequenties van een van de drie uitdagingen (culturele diversiteit, duurzaamheid of ludodidactiek) op (kunst)educatie. Je ontwerpt onderwijs op basis van gameprincipes, ontwikkelt concepten voor een cultureel diverse dimensie in het onderwijs, en/of toekomstscenario’s waarin duurzaamheid centraal staat.

Project 3 – Project in Opdracht
Voor een externe opdrachtgever uit het werkveld ontwikkel je een educatief product of doe je onderzoek. De opdrachtgever stelt hiervoor het kader of komt met een vraagstelling. In het project werk je in interdisciplinair teamverband en heb je een sturende of ontwikkelende rol. Je stelt een projectplan op waarin je je doelen, planning en randvoorwaarden formuleert. De opdrachtgever bij dit project is bij voorkeur een opdrachtgever van buiten je huidige eigen werkkring.

Project 4 – Afstudeeronderzoek
Het vierde project, het afstudeeronderzoek, staat in het teken van persoonlijke profilering. De individuele professionele ambities vanuit je eigen praktijk vormen de leidraad bij je ontwerponderzoek. Het ontwerp is een aantrekkelijk en toegankelijk product met relevantie voor collega’s uit het werkveld. Het kan verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld een spelontwerp, een leeromgeving, een website, een conferentie/debat, of een beleidsvoorstel. Ter ondersteuning en verantwoording van het creatieve proces beschrijf je je onderzoeksresultaten zodanig dat deze beschrijving een onderbouwing vormt voor en reflectie levert op het geleverde ontwerp.

Studieonderdelen

De volgende studieonderdelen ondersteunen de projecten:


Ontwerponderzoek 1, 2 & 3

Bij Ontwerponderzoek krijg je een inleiding op deze vorm van onderzoek. Je doet leeronderzoeken waarin je met alle aspecten van onderzoek doen te maken krijgt: vraagstelling formuleren, bronnen zoeken, onderzoeksmethode kiezen, systematische verwerking van gegevens, experimenten opzetten, rapportage. Je leert hoe je je ontwerpproces parallel kunt laten lopen met een systematische reflectie op dat proces en de verantwoording ervan. Het programma Ontwerponderzoek wordt gevoed door onderzoekspraktijken uit de HKU Lectoraten.

Communicatie & Intervisie

In het vak Communicatie & Intervisie krijg je training in communicatiemodellen en -strategieën, het werken in teams, onderhandelen, presenteren, en vormen voor coaching en feedback. Er wordt gewerkt aan de hand van literatuurstudie en korte voorbeelden op basis van casuïstiek uit ieders praktijk.

Management & Ondernemerschap

In dit vak bestudeer je literatuur rond management en organisatie en leer je naar organisatorische en financiële aspecten van elkaars organisatie of eigen bedrijf te kijken. Ook krijg je een basis in projectmanagement. Behalve kennis en vaardigheden gaat het hier om het ontwikkelen van een ondernemende attitude.

Studiereis

Vlak voor het einde van het eerste jaar ga je met elkaar op studiereis. Je beslist met de groep waar de reis naartoe gaat en welke kunst-educatieve instellingen worden bezocht. De eigen leervragen vormen het vertrekpunt van het ontwerp van deze reis. Je neemt elkaar mee naar instellingen en voedt daarmee je kennis en netwerk.

Studielast

Deze tweejarige deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier semesters. De studiebelasting is ongeveer 20 uren per week.

Het onderwijs vindt plaats op maandag tussen 15.50 en 22.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Er zijn wekelijks gemiddeld 6 contacturen. Daarnaast werk je vier uur per week bij HKU in groepsverband zelfstandig aan studie- en praktijkopdrachten en onderzoek.

Tijdens de kick-off week en de vijfdaagse internationale studiereis verwachten we dat je fulltime aanwezig bent.