HKU

Het studieprogramma heeft een sterke interdisciplinaire focus, mede ingegeven door de ontmoeting van mede studenten uit verschillende disciplines.

Via ontwerponderzoek en projecten houd je je bezig met actuele thema's als ludodidactiek, duurzaamheid en interculturaliteit. Je verdiept je kennis over ontwikkelingen in het werkveld en leert af te stemmen op actuele vragen van onderwijsinstellingen, centra voor de kunsten, kunstorganisaties en overheidsinstellingen. In de opleiding is gezocht naar een balans tussen programmagestuurd en studentgestuurd onderwijs. Je leert om vraagstukken vanuit artistiek en pedagogisch perspectief te onderzoeken, je ontwikkelt persoonlijk leiderschap en een ondernemende attitude.

Programma

Het programma biedt een sterke verdieping op het gebied van interdisciplinariteit. Daarnaast kent het programma een toekomstgerichte oriëntatie o.a. door aandacht voor interculturaliteit, ludodidactiek en aandacht voor de leefwereld in relatie tot kunst, cultuur en educatie. Je levert bijdragen aan vernieuwingen in het kunsteducatieve werkveld.

Studieonderdelen, projecten

Elk semester staat een project centraal:

Project 1 – Management Interdisciplinaire Maakprocessen
Project 2 – Kunsteducatie en Engagement
Project 3 – Project in Opdracht
Project 4 – Afstudeeronderzoek


Project 1 – Management Interdisciplinaire Maakprocessen
Dit project wordt verzorgd vanuit het Lectoraat Performatieve Maakprocessen. Aan de hand van modellen uit de creativiteitstheorie analyseer je interdisciplinaire kunstpraktijken. Aan de hand van theorieën en modellen uit de didactiek, interculturele studies, en innovatiemanagement onderzoek je hoe je interdisciplinaire maakprocessen kunt sturen. Je bestudeert literatuur, doet experimenten in het artlab, en observeert en interviewt kunstenaars en docenten in de praktijk.

Project 2 – Kunsteducatie en Engagement
Het tweede project is gericht op de actuele context van kunsteducatie. Je onderzoekt de consequenties van een van de drie uitdagingen (culturele diversiteit, duurzaamheid of ludodidactiek) op kunsteducatie. Je ontwerpt kunstonderwijs op basis van gameprincipes, ontwikkelt concepten voor een cultureel diverse dimensie in het onderwijs, en/of toekomstscenario’s waarin duurzaamheid centraal staat.

Project 3 – Project in Opdracht
Voor een externe opdrachtgever uit het werkveld ontwikkel je een kunsteducatief product of doe je onderzoek. De opdrachtgever stelt hiervoor het kader of komt met een vraagstelling. In het project werk je in interdisciplinair teamverband en heb je een sturende of ontwikkelende rol. Je stelt een projectplan op waarin je je doelen, planning en randvoorwaarden formuleert. De opdrachtgever bij dit project is bij voorkeur een opdrachtgever van buiten de eigen werkkring.

Project 4 – Afstudeeronderzoek
Het vierde project, het afstudeeronderzoek, staat in het teken van persoonlijke profilering. De individuele professionele ambities vanuit je eigen praktijk vormen de leidraad bij je ontwerponderzoek. Het ontwerp is een aantrekkelijk en toegankelijk product met relevantie voor collega’s uit het werkveld. Het kan verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld een spelontwerp, een leeromgeving, een website, een conferentie/debat, of een beleidsvoorstel. Ter ondersteuning en verantwoording van het creatieve proces beschrijf je je onderzoeksresultaten zodanig dat deze beschrijving een onderbouwing vormt voor en reflectie levert op het geleverde ontwerp.

De onderstaande studieonderdelen ondersteunen deze projecten:

Onderzoekvaardigheden 1, 2 & 3
Bij Onderzoeksvaardigheden krijg je een inleiding op ontwerponderzoek. Je doet leeronderzoeken waarin je met alle aspecten van onderzoek doen te maken krijgt: vraagstelling formuleren, bronnen zoeken, onderzoeksmethode kiezen, systematische verwerking van gegevens, experimenten opzetten, rapportage. Je leert hoe je je ontwerpproces parallel kunt laten lopen met een systematische reflectie op dat proces en de verantwoording ervan. De lessen Onderzoeksvaardigheden worden gevoed door onderzoekspraktijken uit de HKU Lectoraten. In het programma zijn gastcolleges ingepland, die je wegwijs maken in de geschiedenis en actualiteit van onderzoek in de kunsteducatie.

Communicatie & Intervisie
In het vak Intervisie en Communicatie krijg je training in communicatiemodellen en -strategieën, het werken in teams, onderhandelen, presenteren, en vormen voor coaching en feedback. De bijeenkomsten zijn erop gericht dat je je professionele ambitie in de opleiding scherp krijgt en houdt en dat je elkaar kunt coachen tijdens de studie. Er wordt gewerkt aan de hand van literatuurstudie en korte voorbeelden op basis van casuïstiek uit ieders praktijk.

Management & Ondernemerschap
In dit vak bestudeer je literatuur rond management en organisatie en leer je naar organisatorische en financiële aspecten van elkaars organisatie te kijken. Ook krijg je een basis in projectmanagement. Actuele onderwerpen in de kunsteducatieve praktijk, zoals samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en culturele organisaties (Creative Partnerships) worden besproken. Voor ZZP-ers is dit het vak waarin ze een businessplan schrijven voor hun eigen onderneming. Behalve kennis en vaardigheden gaat het hier om het ontwikkelen van een ondernemende attitude.

Artistiek laboratorium
In het ‘Artistieke laboratorium’ maak je kennis met de werkwijze van het Lectoraat Muzische Professionalisering. Met je medestudenten doorloop je een interdisciplinair maakproces dat uitmondt in een publieke presentatie.

Internationaal Actlab
Vlak voor het einde van het eerste jaar ga je met elkaar op studiereis. Je beslist met de groep waar de reis naartoe gaat en welke kunsteducatieve instellingen worden bezocht. Het tweede deel van Actlab speelt zich af aan het begin van het tweede jaar. Doel van dit programmaonderdeel is dat je op de hoogte raakt van de meest recente ontwikkelingen in de sector. Dit gebeurt door het gemeenschappelijk bestuderen van actuele literatuur, het bezoeken van kunsteducatieve organisaties en het uitnodigen van kunstenaars, docenten en managers uit het werkveld.

Professionele ambitie

Bij aanvang van de opleiding formuleer je een persoonlijke professionele ambitie. Deze professionele ambitie vormt door de hele opleiding een leidraad en is bepalend voor de aanpak en inhoudelijke invulling van de programmaonderdelen. Een aantal studieonderdelen wordt door jou samen met je collega-studenten zelf geprogrammeerd.

Onderzoek

Onderzoek en de kunsteducatieve praktijk zijn in deze opleiding nauw verweven. Je studeert af met een ontwerp en onderzoek dat een bijdrage levert aan actuele ontwikkelingen in het kunsteducatieve veld. Dit ontwerp kan bijvoorbeeld de vorm krijgen van een kunsteducatief spel, een leeromgeving, een beleidsvoorstel of game of een community-voorstelling. In een onderzoekrapportage verantwoord je je ontwerpresultaat en evalueer je de mogelijkheden die het biedt.

Opbouw programma

Deze tweejarige deeltijdopleiding telt 4 semesters. In ieder semester staat een thema centraal:

1. Management interdisciplinaire maakprocessen (creativiteitstheorie, didactiek, en managementtheorie)
2. Kunsteducatie en engagement: interculturaliteit, duurzaamheid, nieuwe geletterdheid
3. Ontwerpen in Opdracht: een interdisciplinair project in opdracht van de beroepspraktijk waarin de student de rol heeft van projectleider of ontwikkelaar.
4. Persoonlijke Profilering: een individueel afstudeerontwerp/onderzoek

Studielast

Deze tweejarige deeltijdopleiding is opgebouwd uit vier semesters, elk semester omvat 21 onderwijsweken. Het studieaanbod voor de totale opleiding beslaat 84 weken en behelst een studiebelasting van ongeveer 20 uren per week.

De lessen worden gegeven op maandag tussen 15.50 en 22.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Er zijn wekelijks gemiddeld 6 contacturen. Daarnaast werk je vier uur per week op school in groepsverband zelfstandig aan studie- en praktijkopdrachten en onderzoek.

Tijdens de kick-off week en de vijfdaagse internationale studiereis verwachten we dat je fulltime aanwezig bent.