HKU

Op 29 september 2016 gaf Bart van Rosmalen zijn Openbare Les. Hiermee installeerde HKU officieel het lectoraat Kunst en Professionalisering.

Vanuit nauwe verbindingen met vijf HKU schools en diverse externe opleidingsinstituten zoals De Baak, ROC Midden Nederland, Zin in werk en de Bildungacademie deelde Van Rosmalen na twee jaar de tussenstand van zijn lectoraat.

Muzische Professionalisering: gedachten en gereedschap voor docenten in tijden van onderwijsvernieuwing

In zijn openbare les (entreerede) van het HKU lectoraat Kunst en Professionalisering trok lector Bart van Rosmalen zijn eerder dit jaar verschenen proefschrift Muzische Professionalisering door naar de praktijk van docentontwikkeling in het onderwijs. De ‘les’ kreeg vorm als een drieluik nadat het College van Bestuur van HKU Bart van Rosmalen als lector installeerde.


Gedachten:

De collega lectoren Harry Kunneman, Daan Andriessen, Manon Ruijters en Thieu Besselink presenteerden hun visies op professionalisering in het onderwijs. Een aantal praktijkvertegenwoordigers uit het onderwijs zat daaromheen in een kring en brachten praktijkvragen in.


Gereedschap:

Alle gasten en publiek, delen een gezamenlijke maaltijd. Ze worden aan kleine tafels ontvangen door bij het lectoraat betrokken docent-onderzoekers. Samen bespraken ze verschillende werkvormen, poëtisch beschreven op kaartensets.


Openbare Les:

In zijn lezing gaf Bart van Rosmalen een inleiding op wat muzische professionalisering is. Vervolgens betoogde hij dat in de docent van de toekomst drie stemmen naaar voren kunnen komen. De Voice of the Practice, de Voice of Inquiry en de Voice of the Artist. Aan de hand van levendige en vaak persoonlijke voorbeelden lichtte van Rosmalen zijn pleidooi toe.

De openbare les is opgedeeld in 4 delen of hoofdstukken:

  • Inleiding: Wat is Muzische Professionalisering?
  • De Voice of the Practice
  • De Voice of Inquiry
  • De Voice of the Artist


Onderwijsvernieuwing en de docent

In de openbare les stond onderwijsvernieuwing en de rol van de docent hierin centraal. Onderwijs bevindt zich in een transitie van het overdragen van vaste vakspecifieke inhoud en skills naar het centraal stellen van de meer intrinsieke gedrevenheid van de leerling die zijn eigen leer- en ontwikkelweg volgt.


Het rapport Onderwijs2032 laat dat aan de hand van vijf karakteristieken voor toekomstig onderwijs zien: leerlingen ontwikkelen zich door creatief en nieuwsgierig te zijn, door hun persoonlijkheid te vormen, door om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en over grenzen heen te kijken, door de kansen van de digitale wereld te benutten en door betekenisvol onderwijs op maat te krijgen.


Ook de terugkeer van het begrip Bildung in het onderwijs en de dynamiek rond de 21st century skills wijzen in die richting. Wat vraagt deze beoogde onderwijsvernieuwing van de organisatie van het onderwijs en van de docent?


De sterke focus op persoonlijke vorming, creativiteit en over grenzen kijken laat zich niet in een vak apart zetten. Het vraagt een integrale benadering waar docenten uit alle verschillende domeinen bij betrokken zullen moeten raken. Wat is in dit perspectief de ruimte voor docenten om zichzelf te ontwikkelen?  Hoe gaan zij hun scheppend en creatief vermogen, hun persoonlijke vorming en maatschappelijke betrokkenheid versterken? Hoe kunnen ze, als spil van het onderwijs, mede drager worden van de transitie?


Impressie installatie en openbare les

BLAD Jaarboek 2015-2016

Het Jaarboek 2015-2016 BLAD, Praktijken van Muzische Professionalisering, van het Lectoraat Kunst en Professionalisering 2is gepresenteerd tijdens de Openbare Les.

Kaartenset

16 verschillende werkingsvormen zijn als kaart uitgegeven en gebundeld in een 'herbarium'.

Lees verder