HKU

In de afgelopen vier jaar is onderzoek uitgevoerd naar, over en met de kunsteducatieve praktijk.

Het resultaat daarvan is het boek: 'Creativiteit is hard werken', een bundel waar ook studenten een bijdrage aan leverden. De rode draad in het boek is de wijze waarop creatieve processen plaatsvinden en gestimuleerd kunnen worden.

Creativiteit is tegenwoordig een veelgebruikt begrip en wordt gezien als oplossing voor alle problemen waar onze maatschappij zich mee geconfronteerd ziet. Het behoort tot de vaardigheden van de 21e eeuw waarover iedereen dient te beschikken. Van de kunsten wordt bij uitstek verwacht dat zij een bijdrage leveren aan het stimuleren van creativiteit. Of dat zo is? Op die vraag geven we in het boek geen sluitend antwoord. Wel hebben we in de diverse onderzoeken geprobeerd het begrip te verhelderen en zicht te krijgen op de manier waarop aandacht voor creativiteit in het onderwijs een plaats krijgt. De projecten zijn uitgevoerd in nauwe samenwerking met de beroepspraktijk, het veld van de binnen- en buitenschoolse kunsteducatie.

Met dit boek is de lectoraatsperiode 2010 – 2014 beeindigd en neemt Karin Hoogeveen afscheid als lector kunsteducatie aan HKU.

Visie op kunsteducatie

Karin Hoogeveen, lector Kunsteducatie, is van mening dat kunsteducatie onlosmakelijk deel uit maakt van opvoeding en onderwijs. Wil je kinderen en jong-volwassenen inwijden in de wereld, een eigen plek geven en ook zelf een bijdrage laten leveren aan het vormgeven van de dagelijkse werkelijkheid, dan kun je niet om kunst en cultuur heen. Het geeft kinderen en jongeren een andere blik op de wereld en leert ze 'out of the box' te denken. Daarnaast draagt kunst waarden over van generatie op generatie. Door kunst krijgen kinderen en jongeren de kans andere talenten te ontwikkelen dan de schoolse vaardigheden. Daarnaast kan kunst worden ingezet als middel bij andere ontwikkelingsgebieden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling en taalontwikkeling.

Taakgebieden

Het lectoraat had taken op drie terreinen:
• Onderzoek
• Onderwijs
• Dienstverlening

Lector: Dr. Karin Hoogeveen

Karin Hoogeveen werkte van 2009-2014 als lector Kunsteducatie bij de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.


Biografie Karin Hoogeveen

Interview: Kunst leert je 'out of the box' te denken

Lectorale rede: 'Opvoeden, geen kunst aan!'

Kenniskring

De kenniskring bestaat uit de volgende docent-onderzoekers:

• Esther Bos
esther.bos@hku.nl

• Nelly van der Geest
nelly.vandergeest@hku.nl

• Til Groenendijk
til.groenendijk@hku.nl

• Christiane Nieuwmeijer, HKU Utrechts Conservatorium:
christiane.nieuwmeijer@hku.nl

• Paul de Vries, HKU Theater:
paul.devries@hku.nl